VOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID UITVAARTVERZEKERINGSREGISTER

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.uitvaartverzekeringsregister.nl (‘Website’) en de daarop aangeboden diensten. De Website is van B.V. Uitvaart.Com gevestigd te (1093 MA) Amsterdam aan de Domselaerstraat 112, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 33279505. Zij is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens

1. Voorwaarden gebruik van de Website
Op deze Website kunt u registeren of en zo ja waar u een uitvaartverzekering hebt. Deze informatie wordt samen met uw e-mail adres, geboortedatum en BSN-nummer opgeslagen in een bestand en is uitsluitend bedoeld voor raadpleging door uzelf, uw erfgenamen en/of personen die namens u of uw erfgenamen uw uitvaart regelen.

Gebruikers van de Website mogen uitsluitend hun eigen gegevens, de gegevens van persoon waarvan zij erfgenaam zijn en/of de gegevens van de persoon waarvoor zij de uitvaart regelen opvragen. De opvraging mag uitsluitend als doel hebben te controleren of de overleden persoon een uitvaartverzekering heeft. Het is niet toegestaan dat de (persoons)gegevens door derden of voor andere doelen worden gebruikt. Dit houdt onder meer in dat het verboden is om de gegevens van de gebruikers van de Website te verwerken voor iedere vorm van (ongevraagde) communicatie (waaronder bijvoorbeeld begrepen het verzenden van e-mails waarin verzekeringen of andere diensten worden gepromoot). Indien een gebruiker van de Website (gedeeltelijk) in strijd handelt met dit artikel verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als eacute;eacute;n gebeurtenis, zulks onverminderd enig ander recht van BV Uitvaart.com.

De Website en de daaraan gekoppelde dienstverlening is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld, echter met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook.

Wij spannen ons naar alle redelijkheid in om de systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Wij leggen hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Wij zijn gerechtigd (uw toegang tot) de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken en/of alle (persoons)gegevens te vernietigen, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van de Website of het gebruik daarvan door derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de teksten, afbeeldingen, software, vormgeving, foto’s, databanken en overig materialen op de Website berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers. U bent niet gerechtigd om zonder onze schriftelijke toestemming de Website of onderdelen daarvan te verveelvoudigen of openbaar te maken.

2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om uw erfgenamen en/of personen die namens u of uw erfgenamen uw uitvaart regelen te informeren over uw uitvaartverzekering. Deze personen kunnen uitsluitend uw gegevens inzien indien zij beschikken over uw BSN-nummer en geboortedatum. Zij ontvangen de volgende informatie:
Wel of geen uitvaartverzekering
Naam verzekeraar

Uw persoonsgegevens worden verder niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke bepaling zijn gehouden.

3. Bewerkers
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van andere dienstverleners, die als bewerker uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. In dat geval sluiten wij met deze bewerker een bewerkersovereenkomst waarin de bewerker wordt verplicht om de bepalingen uit deze Voorwaarden en Privacybeleid na te leven.

4. Inzagerecht en verwijdering
U bent gerechtigd om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u uw persoonsgegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over deze Voorwaarden en Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via info@uitvaart.nl. U kunt te allen tijde zelf uw persoonsgegevens verwijderen.

Gezien het doel van de Website zullen wij uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd bewaren.

6. Wijzigingen
Deze Voorwaarden en Privacybeleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig de Website te raadplegen voor eventuele wijzigingen. De laatste aanpassing heeft plaatsgevonden op december 2015

Amsterdam december 2015